Over Dorpshuis Alke en AVG-verklaring

Stichting dorpshuis Alteveer - Kerkenveld

 

Dorpshuis Alke is opgericht op 20 februari 1969. Aanleiding was het verkrijgen van een eigen locatie voor diverse verenigingen. Voor het houden van uitvoeringen, schoolgym, vergaderingen, enz. In beide dorpen was hiervoor geen mogelijkheid.

Doel

Het doel van het dorpshuis is te fungeren als multifunctionele ruimte ten behoeve

van de inwoners van Alteveer/Kerkenveld, ten einde:

  1. Verenigingen en stichtingen de mogelijkheid bieden om activiteiten te starten, voort te zetten en te verbreden.
  2. De inwoners van Alteveer/Kerkenveld de mogelijkheid bieden om nieuwe activiteiten te ontplooien en daardoor sociale onderlinge contacten te verbeteren.
  3. Het jeugdwerk in Alteveer/Kerkenveld verder te stimuleren.
  4. Ruimten van het dorpshuis beschikbaar te stellen om de inwoners van Alteveer/Kerkenveld en omgeving de mogelijkheden bieden zich verder te ontplooien door middel van cursussen, workshops en dergelijke.
  5. Het doel van het dorpshuis is statutair vastgelegd.

Het bestuur bestaat uit:

H. Bakker, voorzitter

M. Jansen, secretaresse

F. Fieten, penningmeester

B. Wolf, bestuurslid

M. Jonkman, bestuurslid

A. Zantingh, bestuurslid

J. Corte, bestuurslid

 

Het bestuur kan bij vragen of knelpunten een beroep doen op vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), afdeling Steunpunt Dorpshuizen Drenthe.

We vinden op dit moment de samenstelling van het bestuur evenwichtig. Ieder bestuurslid brengt vanwege zijn of haar achtergrond verschillende kennis en deskundigheid in:

* bestuurlijke ervaring

* breed netwerk, zowel onder professionals als onder vrijwilligers

* ondernemingsgeest

* grote betrokkenheid bij het dorp

* administratieve vaardigheden

 

Het beheer van het dorpshuis wordt volledig gedaan door de beheerder (full time in loondienst) en ondersteund door vrijwilligers.

 

De huidige beheerder is: Jelle Wunnink

 

Voor ons dorpshuis geldt dat al onze activiteiten niet mogelijk zouden zijn zonder de inzet van diverse vrijwilligers. We hopen dat men het werken in het dorpshuis als zinvolle vrijetijdsbesteding ervaart en zo een bijdrage levert aan het sociale leven in Alteveer/Kerkenveld.

Vrijwilligers spelen in het dorpshuis een rol in de schoonmaak en onderhoud. Zij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit: schoonmaak en helpen bij het doen van het benodigd klein onderhoud en diverse activiteiten worden door vrijwilligers geleid. Veel klein onderhoud, zoals binnen schilderwerk wordt gedaan m.b.v. vrijwilligers en bestuursleden. Het bestuur en het verenigingsleven kunnen heel veel organiseren, maar de voorwaarde is dat er een goed promotiebeleid wordt gevoerd om de nodige bezoekers te trekken. Wij doen als dorpshuis veel aan promotie. De marktpositie is in deze belangrijk. Ons dorpshuis is de enige niet commerciële ontmoetingsplaats in ons dorp. Naast ons dorpshuis is er nog een café. Hier wordt geen ruimte ter beschikking gesteld op commerciële basis en hier worden geen vergelijkbare activiteiten geboden. Ook wordt het dorpshuis meer en meer gebruikt voor z.g. huiskamerfeestjes, mede omdat er in Alteveer en Kerkenveld verder geen gelegenheden zijn. Hierop hebben wij geanticipeerd door het opknappen van de zalen, de toiletgroep, de keuken en het aanleggen van een terras met pergola en sfeerverlichting. Ons dorpshuis is bijzonder met betrekking tot een karaktervol gebouw met een goede sfeer en gezelligheid en een zeer betaalbare zaalhuur.

 

De inwoners van Alteveer en Kerkenveld (en ook anderen die het dorpshuis een warm hart toedragen) kunnen het dorpshuis financieel ondersteunen door donateur te worden. U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen of via bestuurder of de beheerder.

 

AVG-verklaring

Stichting dorpshuis Alteveer-Kerkenveld We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming(AVG). De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis, alsmede het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma.De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie; bijvoorbeeld het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling.In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld.We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. Een met wachtwoord en viruspakket beveiligde p.c.De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan:Dorpshuis Alke

 

Dorpshuis de Alke op Facebook