Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang

dinsdag 26-03-2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Dinsdag 26 maart 19.30 in Dorpshuis de Alke

 

1. Welkom door voorzitter dhr. R Bruins

2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2017

3. Behandeling jaarverslag 2018

4. Financieel jaarverslag 2018 door H. Lesscher

5. Verslag kascommissie, kiezen nieuw lid kascommissie

6. Bestuursfuncties: Aftredend en niet herkiesbaar Hermen Lesscher, kandidaat bestuurs-lid Marcel Lip (penningmeester). Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang melden bij de voorzitter dhr. Bruins

7. Mededelingen/lopende zaken:- Super Soepdag; - KPN mast; - Zwerfvuilactie; - 25 jaar De Wolden

8. Feestcommissie (terug-, en vooruitblik)

9. Rondvraag

 

U kunt de complete agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige ledenvergadering vin-den op de website www.pbalteveer-kerkenveld.nl

 

Indien u nog geen lid bent, kunt u dat ter plekke worden of u aanmelden via de website: www.pbalteveer-kerkenveld.nl/lidworden.

Dorpshuis de Alke op Facebook